Simson wordt groot – Richteren 13-14 – Simson II

Simson: roeping en verleiding
Preek Richteren 13-14: Maar zijn vader zeide tot hem, mitsgaders zijn moeder: Is er geen vrouw onder de dochteren uwer broederen en onder al mijn volk, dat gij heengaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader: Neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen.

Video preek: Simson neemt vrouw van Filistijnen

LEESPREEK

Onderdeel van serie preken over Simson