Thomas, ongelovig (Johannes 20) – Pasen

Ongelovige Thomas
Preek Johannes 20:24-29: Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!

Thema preek Johannes 20: Thomas, ongelovig

Jezus’ verschijning aan Thomas
1. Een afwezige Thomas (vers 24-25)
2. Een komende Jezus (vers 26-28)
Of: 2 vragen: wie is Thomas? Wie is Jezus?

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst
Psalm 122:1
Psalm 5:4
Lezen Johannes 20:24-31
Psalm 68:5,10
Psalm 103:5
Psalm 132:9

Schriftgedeelte over Thomas, ongelovigJohannes 20:24-29:
En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam.
De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!
Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

Links bij preek Johannes 20: Thomas, ongelovig
Andere preken voor Pasen
– Preek Lukas 24: Jezus en de EmmaĆ¼sgangers
Preek Johannes 20: Wie zoekt u? (Maria Magdalena I)
– Preek Efeze 2: Mede levend gemaakt met Christus
Preek: Wedergeboren tot levende hoop (1 Petrus 1)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Johannes 20