Jezus volgen, hand aan ploeg (Lukas 9) – zending

Jezus volgen, hand aan ploeg
Preek Lukas 9:57-62: En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.

Thema preek Lukas 9: Hoe men Jezus volgen moet

Hoe men Jezus volgen moet.
1. niet: enthousiast, maar ondertussen toch ondoordacht
2. niet: goedwillend, maar ondertussen toch traag
3. niet: halfslachtig. Maar wel: met een volkomen hart

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Jezus volgen, hand aan ploeg – Lukas 9:57-62:
En het geschiedde op den weg, als zij reisden, dat een tot Hem zeide: Heere, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.
En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.
En Hij zeide tot een anderen: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, en eerst mijn vader begrave.
Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods.
En ook een ander zeide: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn.
En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.

En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou.
Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.
Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven.
Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg. En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize!
En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren.
En blijft in datzelve huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt; want de arbeider is zijn loon waardig; gaat niet over van het ene huis in het andere huis. En in wat stad gij zult ingaan, en zij u ontvangen, eet hetgeen ulieden voorgezet wordt. En geneest de kranken, die daarin zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.

Links bij preek Jezus volgen, hand aan ploeg (Lukas 9) – zending
– Preek Markus 5: Bloed vloeiende vrouw
– Preek Lukas 9: Hoe Jezus volgen
– Preek Handelingen 9: Saulus van Tarsen
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 9

TERUG LUKAS