Volk duisternis wandelt, groot licht zien (Jesaja 9, Mattheus 4) – kerst

Volk duisternis wandelt, zal groot licht zien
Jesaja 9:1: Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

Mattheüs 4:14-16: Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende: Het land Zebulon en het land Nafthali aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduw des doods, denzelven is een licht opgegaan.

Thema preek: Volk duisternis wandelt, zal groot licht zien (Jesaja 9, Mattheus 4)

Jezus, het Licht der wereld
1. Voor de meest verachten
2. Voor de meest hopelozen

PDF LEESPREEK

Schriftlezing Mattheüs 4:
Als nu Jezus gehoord had, dat Johannes overgeleverd was, is Hij wedergekeerd naar Galilea;
En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in de landpale van Zebulon en Nafthali;
Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: Het land Zebulon en het land Nafthali aan den weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken;
Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en dengenen, die zaten in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen

Schriftlezing Jesaja 9:
Maar het land, dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden; gelijk als Hij het in den eersten tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan, en naar het land van Nafthali aan, alzo heeft Hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar den weg zeewaarts aan gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen.
Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.
Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt.

Links bij preek: Volk duisternis wandelt, zal groot licht zien
Preek: Uit Egypte Mijn Zoon geroepen (Hosea 11, Mattheus 2)
Preek: Zaligmakende genade Gods verschenen (Titus 2)
Lees meer:
– Kanttekeningen Mattheüs 4

TERUG KERST | MATTHEUS | JESAJA