Vrouwen bij graf: Hij is opgestaan (Mattheüs 28) – Pasen

Vrouwen bij graf: Hij is opgestaan
Preek Mattheüs 28: Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft.

Thema preek Mattheüs 28: Vrouwen bij graf: Hij is opgestaan

De vrouwen op de dag van de opstanding van Jezus Christus
1. Hun zoeken
2. Hun dwalen
3. Hun troost

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Vrouwen bij graf: Hij is opgestaanMattheüs 28
En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.
En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat op denzelven.
En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw.
En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden.
Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.
Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.
En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd.
En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij heen, om hetzelve Zijn discipelen te boodschappen.
En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.
Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien.

Links bij preek Mattheüs 28: Vrouwen bij graf: Hij is opgestaan
Preek Lukas 24: Wat zoekt u de Levende bij de doden?
Preek Johannes 20: Wie zoekt u? (Maria Magdalena I)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 28