Welbehagen HEEREN gelukkiglijk voortgaan (Jesaja 53) – nabetrachting

Het welbehagen des HEEREN zal gelukkiglijk voortgaan
Preek Jesaja 53:10-12: Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

Preken Jesaja 53
– Jesaja 53:1-3: Geen gedaante of heerlijkheid
– Jesaja 53:4-6: Lijdende Knecht des HEEREN 
– Jesaja 53:7: Als lam ter slachting geleid 
– Jesaja 53:7: Zie het Lam Gods
– Jesaja 53:7-12: De verhoogde Knecht 

Thema preek Jesaja 53: Welbehagen HEEREN gelukkiglijk voortgaan

De verhoogde Knecht des HEEREN
1. Zijn zaad
2. Zijn kennis
3. Zijn buit

Liturgie dienst
Psalm 97:6
Psalm 97:7
Lezen Jesaja 53:7-12
Psalm 72:1,3,6,8
Psalm 25:4
Psalm 22:14,15,16

Schriftgedeelte – Welbehagen gelukkiglijk voortgaan Jesaja 53:7-12:
Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.
Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken ? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.
En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.
Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

Links bij preek Jesaja 53: Welbehagen HEEREN gelukkiglijk voortgaan
Preek Jesaja 61: Christus is gezalfd tot…
Preek Ezechiël 36: Belofte nieuw hart
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Jesaja 53