Wie zal ons goede doen zien? (Psalm 4) – nieuwjaar

Wie zal ons goede doen zien?
Preek Psalm 4:7: Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE.

Thema preek Psalm 4: Wie zal ons het goede doen zien?

Vooruitkijken.
1. Naar beneden kijken
2. Naar boven kijken

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Wie zal ons het goede doen zien?Psalm 4:
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed.
Gij, mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken Sela.
Weet toch, dat de HEERE Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd; de HEERE zal horen, als ik tot Hem roep.
Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Sela.
Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE.
Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE
Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.
Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE alleen zult mij doen zeker wonen.

Links bij preek over Psalm 4: Wie zal ons het goede doen zien?
Vergelijkbare preken
Preek Psalm 9: Hoog vertrek in tijden benauwdheid
Preek Jesaja 54: De toekomst van de Kerk
Preek Openbaring 19: Eeuwige vreugde en ondergang
Preek Openbaring 21: De Grote Nieuwjaarsmorgen