Zendingsopdracht
Preek Mattheüs 28:19: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.

Thema preek Mattheüs 28:19: De zendingsopdracht

Het begin van een nieuwe tijd
1. De grote aanspraak
2. De grote opdracht
3. De grote troost

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst
Psalm 87:3,4
Psalm 87:5
Lezen Mattheüs 28:16-20
Psalm 46:1,4,6
Psalm 22:14
Psalm 108:1
Psalm 108:2

Schriftlezing over De zendingsopdrachtMattheus 28:16-20:
En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij heen, om hetzelve Zijn discipelen te boodschappen.
En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.
Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien.
En als zij heengingen, ziet, enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters al de dingen, die geschied waren.
En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds,
En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen.
En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen, en maken, dat gij zonder zorg zijt.
En zij, het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidigen dag.

En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had.
En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Links bij preek Mattheüs 28:19: De zendingsopdrachtGaat dan henen
Andere preken voor na pasen:
Preek Lukas 24: Jezus en de Emmaüsgangers
Preek Johannes 20: Verschijning aan Thomas
Preek Efeze 2: Opgewekt met Christus
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 28

TERUG PASEN | MATTHEUS