Zendingsopdracht – Gaat dan henen! – Mattheüs 28 – Pasen

Zendingsopdracht Gaat dan henen, onderwijst al de volken
Preek Mattheüs 28:19: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.

LEESPREEK