Zie, het Lam Gods – Johannes 1

Zie het Lam Gods

Preek Johannes 1:29: Des anderen daags zag Johannes (de Doper) Jezus tot zich komende, en zeide: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.

Woord voor woord uitleg van Johannes 1:29:

Des anderen daags zag Johannes (de Doper) Jezus tot zich komende, en zeide: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.

Citaat uit preek:

Wat gaat dat Lam van God dan schitteren in je oog.
Als de Heere je heeft afgeschreven, als de Heere je heeft afgekeurd, totaal afgeschreven en afgekeurd in Zijn heilige ogen. Het wordt nooit meer iets me je. Je bent niet te verbeteren. Je bent niet op te knappen.
Je kan doen wat je wilt, en je probeert het ook. Om berouw te maken, en nog hartelijker berouw. Om beter te gaan leven, en nog beter.
Maar geef die hoop op jezelf nu toch op. Want daar red je het niet mee. Je hebt een heel nieuw hart en een heel nieuw leven nodig.

Maar! Zie!
Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!
Wat gaat dat Lam van God dan schitteren in je oog. Wat een troostvol woord wordt dit dan. Voor mensen die een hemelhoge schuld hebben, die zonder bloedstorting niet vergeven kan worden.
Voor mensen die zo slecht als de wereld.
Voor mensen die niets zijn in hun eigen oog, wil Christus alles zijn.
Kom zondaars, er is een Zaligmaker beschikbaar voor u!
Kom, koop zonder geld en zonder prijs, wijn en melk!

Luister, nog een keer, maar nu met andere oren, hoe Jesaja Hem voor ogen schildert: Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Dit Lam van God is beschikbaar voor zondaars. Voor mensen van de wereld.
Zie op Hem, en word behouden. Hij is enige Weg tot behoud van uw verloren ziel.
Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt.

Heel veel mensen willen zichzelf niet zien zoals zij werkelijk zijn.
En zij willen Hem, Christus, niet zien zoals Hij is.
Maar dat verstomt de stem van het Evangelie niet: hartelijk, liefdevol, nodigend.
Maar ook: eerlijk. Niets van u. Alles van Hem alleen. Anders zal u de Zijne en Hij de uwe niet worden.

Andere mensen aarzelen, maar durven niet.
Ze zien hun nood, maar komen niet met het koord van hun veroordeling om de hals.
Stel niet uit, u die wakker geschud bent uit uw dodelijke rust, om met uw zonde tot Christus te vluchten.

Anderen werden (door eenzijdige genade van God), ondanks al hun verzet, gebracht tot aan de voeten van dit Lam Gods.
Ook voor ons, kinderen van God, geldt deze oproep. Want we zijn (ook na gekregen genade) zo geneigd om terug vallen.
In…?
In toch weer hopen op onszelf, in toch weer hopen op wat wij doen, op wat wij hebben.
Dat brengt ons vroeg of laat ver van de Heere en in grote geestelijke duisternis.
Zie op Hem! En zie niet terug.

Geliefde gemeente, wie in al zijn of haar nood, de hoop op zichzelf, de hoop op eigen redding opgeeft, wie alles loslaat, wie op Jezus ziet, wie tot Jezus vlucht en Hem omhelst door het geloof…
Die zal (Joh. 1:12) kind van God genoemd worden.
Die zal (Joh. 3:36) eeuwig leven ontvangen. Die heeft het eeuwige leven.

Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, wie het Lam van God weigert, wie zichzelf beter blijft vinden dan de wereld, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt