Zolang zon en maan zijn (Psalm 72)

Zolang zon en maan zijn
Preek Psalm 72:5: Zij zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.

Thema preek Psalm 72: Zolang zon en maan zijn

Gods blijvende verbondstrouw
1. Wat de Heere doet
2. Hoe lang de Heere dat doen zal

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Zolang zon en maan zijnPsalm 72:
Voor Salomo. O God ! geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings. Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid.
Hij zal de ellendigen des volks richten; hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen.
Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.

Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.
En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.
De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken.

De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren.
Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.
Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft.
Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen.
Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen.
En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen.
Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde.

Links bij preek Psalm 72: Zolang zon en maan zijn
– Preek Psalm 67: De toekomst van het zendingswerk
– Preek Psalm 84: De mus een huis, de zwaluw een nest
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 72