Preek Zondag 11:

De Naam Jezus
1. Betekenis van Zijn Naam
2. Verlossing door Zijn Naam

PDF LEESPREEK
PREEK MET BEELD
AUDIO

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 11
Vraag 29: Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Antwoord: Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost; daarbenevens, dat (en verder omdat er) bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.

Zondag 11, Vraag 30: Geloven dan die ook aan den enige Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf, of ergens elders zoeken?
Antwoord: Nee zij; maar zij verloochenen met de daad den enigen Heiland Jezus, ofschoon zij met den mond in Hem roemen; want van tweeën een: of Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, of die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben, dat tot hun zaligheid van node is.

Links bij preek Zondag 11: Zijn Naam is Jezus, Zaligmaker
– Preek catechismus zondag 10
– Preek catechismus zondag 12
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 11

TERUG CATECHISMUS

Ds. Van Sliedregt over Zondag 11:
Dat is de stof ter overdenking: in Jezus alleen de zaligheid! Het is een kostelijke zaak om niemand te zien, dan Jezus alleen. Zoals de drie discipelen op de berg der verheerlijking. Hierheen worden allen, die tot Sion vergaderd worden, geleid. En het getuigenis van dat volk is: “Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus”.
Het gaat om Jezus alleen, om Jezus geheel. De bekommernis van de bekommerde ziel is: “Och, dat ik Hem vinden mocht” en: “Geef mij Jezus”. En waar gerust wordt in andere gronden, daar twist de Geest van Christus met zo’n ziel, haar ontledigend, ontdekkend, in haar goddeloosheid naakt uitschuddend, lokkend en trekkend met de koorden van liefde.