Preek Zondag 15 · Geleden onder Pontius Pilatus

Preek Zondag 15: Geleden onder Pontius Pilatus

LEESPREEK

Catechismus Heidelberg Zondag 15
Vraag 37: Wat verstaat u door het woordje: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel, den ganse tijd Zijns levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde Zijns levens, den toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat Hij met Zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf.

Zondag 15, Vraag 38: Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden?
Antwoord: Opdat Hij, onschuldig onder den wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijdde.

Vraag 39: Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware?
Antwoord: Ja het; want daardoor ben ik zeker, dat Hij de vervloeking, die op mij lag, op Zich geladen heeft; dewijl de dood van het kruis van God vervloekt was.

Vragen bij Zondag 15