Preek Zondag 32: Heiligmaking en vernieuwing

Preek Zondag 32: Heiligmaking en vernieuwing

PDF LEESPREEK

Preek Zondag 32: Goede werken

Tekst Catechismus Zondag 32:
Vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds,
alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede
werken doen?

Antwoord. Daarom, dat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt
heeft, ons ook door Zijn Heiligen Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met
ons ganse leven Gode dankbaar voor Zijn weldaden bewijzen, en Hij door ons geprezen
worde.
Daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door
onzen godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden, die, in hun goddeloos ondankbaar
leven voortvarende, zich tot God niet bekeren?

Antwoord. In generlei wijze; want de Schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar,
echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, noch rover, noch dergelijke, het Rijk
Gods beërven zal.