Preek Zondag 33: Twee zijden van echte bekering

Preek Zondag 33:

De twee zijden van de ene oprechte bekering
1. Het afsterven van de oude mens
2. de opstanding van de nieuwe mens

PDF LEESPREEK

YouTube player

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 33
Vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens?

Antwoord. In twee stukken: in de afsterving vd oude, en in de opstanding van de nieuwe mens.

Vraag 89. Wat is die afsterving van de oude mens?

Antwoord. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden.

Vraag 90, Zondag 33. Wat is die opstanding van de nieuwe mens?
Antwoord. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en een ernstige lust en liefde om naar den wille Gods in alle goede werken te leven.

Vraag 91. Maar wat zijn goede werken?

Antwoord. Alleen die uit waar geloof, naar de wet Gods, alleen Hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op mensen-inzettingen gegrond zijn.

Schriftlezen bij preek Zondag 33 – Efeze 4:17-32
Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.
Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;
Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.
Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden.
Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid;
En geeft den duivel geen plaats.
Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.
Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die dezelve horen.
En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.
Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid;
Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.

Links bij preek Zondag 33 Heidelberger Cathechismus
– Preek catechismus zondag 32
– Preek catechismus zondag 34
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 33

TERUG CATECHISMUS