Preek Zondag 6 · De Middelaar

Preek Zondag 6

De Middelaar:
1. Wat Hij is
2. Wie Hij is
3. Waaruit we dat weten

PDF · Audio

YouTube player

Tekst bij preek Zondag 6
Zondag 6, vraag 16. Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?
Antwoord. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde betaalde; en dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen

Zondag 6, vraag 17. Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?

Antwoord. Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid, de last van de toorn Gods aan Zijn mensheid zou kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven.

Zondag 6, vraag 18. Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is?

Antwoord. Onze Heere Jezus Christus, Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, en tot een volkomen verlossing geschonken is.

Zondag 6,
vraag 19. Waaruit weet u dat?
Antwoord. Uit het heilig Evangelie, hetwelk God Zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremoniën der Wet laten voorbeelden, en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon vervuld.

Links bij preek Zondag 6 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 5
– Preek catechismus zondag 7

TERUG CATECHISMUS

Gespreksvragen
Je kunt enkele of alle vragen nemen als uitgangspunt om de preek te overdenken of te bespreken.

 1. De vorige zondag ging over een onbetaalde rekening. Wat wordt daarmee bedoeld?
 2. Waarom moet de Middelaar waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Hoe zeg je dit eenvoudig?
 3. Het antwoord van vraag 16 is: Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Welke twee dingen worden genoemd? Hoe zeg je dit in eigen woorden?
 4. Wat is een deurwaarder. Waarom kan God een hemelse Deurwaarder genoemd worden? Hoe zou jij de Deurwaarder ontvangen als Hij naar jou komt?
 5. Wat betekent ‘ontdekking aan de schuld van je hart’?
 6. Waarom moet de Middelaar ook waarachtig God zijn?
 7. Wat is ‘de schuld eigenen’?
 8. De Middelaar is onze Heere Jezus Christus. Hij is door God gegeven:
  a. Tot wijsheid;
  b. Tot rechtvaardigheid;
  c. Tot heiligmaking;
  d. Tot een volkomen verlossing.
  Waarom was het nodig dat de Middelaar gegeven is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing?
 9. Wanneer is er plaats in het hart voor de Heere Jezus? Is in jouw hart plaats voor Hem?
 10. Noem eens enkele personen uit de Bijbel aan wie de Heere Jezus gegeven is.
 11. Als Hij het licht ontsteekt in de duisternis van je hart, dan krijgt je (geestelijke) leven een andere richting. Hoezo dan?
 12. De Heere is vrij in hoe Hij werkt. Wat betekent dat?
 13. Wanneer buig je het diepst voor God?
 14. Paulus zegt: ik zal alles schade en drek achten om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Hoe zeg je dat met andere woorden?
 15. Wanneer is het Evangelie voor het eerst geopenbaard? Wat is de waarde van het Oude Testament?
 16. Wat is Gods gewone weg om tot ons te spreken? Hoe moeten we tegenover dromen en visioenen staan?

Verdiepingsvraag
I. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten (2 Petrus 1:19).
Wat betekent dit vers?

Voor de kinderen
a. Wat is zonde?
b. De vorige keer ging over:
-verzoening door voldoening;
-een Middelaar (een bemiddelaar);
Weet je nog wat deze woorden betekenen?
c. Jesaja zegt dat een Kind, een Zoon ons is gegeven. Wat bedoelt Jesaja daarmee?
d. Waarom is dat Kind, de Zoon, het mooiste Geschenk? Vind jij dat ook het mooiste Geschenk?
e. Hieronder zie je een uitlegkleurplaat bij Zondag 6. Bespreek deze met je papa of mama en kleur daarna deze plaat.