Preek Zondag 8 · Drie-eenheid van God

Preek Zondag 8

Drie-enige God
1. Het werk van de drie-enige God
2. Het wezen van de drie-enige God

PDF · Audio

YouTube player

Tekst preek Heidelberg Zondag 8
Vraag 24. Hoe worden deze Artikelen gedeeld?
Antwoord: In drie delen. Het eerste is van God den Vader en onze schepping. Het andere van God den Zoon en onze verlossing. Het derde van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.

Vraag 25: Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest?
Antwoord: Omdat God zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft , dat deze drie onderscheiden Personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.

Enkele bewijsteksten preek Zondag 8:
Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Deuteronomium 6:4
Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. Efeze 4:6
Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent. Jesaja 45:5
De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis. Jesaja 61:1

Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir. Psalmen 33:6
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. Mattheüs 28:19
En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Galaten 4:6
Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. Efeze 2:18Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker. Titus 3:5-6

Links bij preek Zondag 8 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus Zondag 7
– Preek catechismus Zondag 9

TERUG CATECHISMUS

Gespreksvragen
Je kunt enkele of alle vragen nemen als uitgangspunt om de preek te overdenken of te bespreken.

 1. Wat zijn de Twaalf Artikelen?
 2. Er wordt gesproken over ‘God de Vader en onze schepping’ en niet over ‘God en de schepping’. Wat is het verschil?
 3. Toon uit de Bijbel aan dat de schepping niet alleen het werk van God de Vader was.
 4. Toon uit de Bijbel aan dat de verlossing niet alleen het werk van God de Zoon is.
 5. Waarom is het werk van de verlossing vooral het werk van de Zoon?
 6. Het derde stuk van de Twaalf Artikelen gaat over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Wat is heiligmaking?
 7. Wat zegt het Formulier om kleine kinderen te dopen over het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
 8. Wat betekent dat God Drie-enig is?
 9. Wat is het verschil tussen ‘God kennen’ en ‘God begrijpen’?
 10. God is een ‘enig Wezen’. Wat betekent dat?
 11. Bestaat God uit of in drie Personen? Wat is het verschil?
 12. Noem Bijbelteksten waaruit blijkt dat God Drie-enig is.
 13. De Jehovagetuigen leren ongeveer hetzelfde als Arius. Wat leren zij dan over de Drie-enige God?
 14. In hoeverre komt het godsbeeld van de Islam overeen met het godsbeeld van de christenen?
 15. Er is één God. Waarom wordt dan gesproken over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
 16. Artikel 9 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat over de Drie-eenheid. Er staat: ‘Dit alles weten wij, zowel uit de getuigenissen van de Heilige Schrift, alsook uit Hun werkingen (uit het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) en voornamelijk uit de werkingen die wij in ons gevoelen’.
  Welke volgorde in het bewijs van de Drie-eenheid wordt gevolgd? Waarom is het belangrijk die volgorde vast te houden?
 17. Wat is het werk van God de Vader in het hart van een zondaar?
 18. Wat is het werk van God de Heilige Geest in het hart?
 19. In de nacht van overtuiging van zonde, wil God op Zijn tijd licht laten vallen op het werk van de tweede Persoon. Wat betekent dat?
 20. Hoe is de spiegel van de liefde van God de Vader te zien?
 21. Soms zegt een kind van God weleens dat hij de liefde van de Vader zou willen zien. Wat zou jij tegen zo iemand zeggen?
 22. Wat ken jij van de het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
 23. Hoeveel dagen kent de evangeliekalender?

Verdiepingsvragen
I. Is het erg als je niet in de Drie-eenheid gelooft? Zie de Geloofsbelijdenis van Athanasius.
II. Wat zegt artikel 8 van de NGB over de eigenschappen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
III. Waarom is de driekleurige, Nederlandse vlag geen goed voorbeeld om de Drie-eenheid uit te leggen?

Voor de kinderen
a. Vraag en antwoord 24 gaan over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Wat is het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
b. Wanneer hoor je in de kerk ook over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
c. Hieronder zie je een uitlegkleurplaat bij Zondag 8. Bespreek deze met je papa of mama en kleur daarna deze plaat.