Preek Zondag 8 · Drie-eenheid van God

Preek Zondag 8

Drie-enige God
1. Het werk van de drie-enige God
2. Het wezen van de drie-enige God

PDF PREEK ZONDAG 8

Tekst preek Heidelberg Zondag 8
Vraag 24. Hoe worden deze Artikelen gedeeld?
Antwoord: In drie delen. Het eerste is van God den Vader en onze schepping. Het andere van God den Zoon en onze verlossing. Het derde van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.

Vraag 25: Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest?
Antwoord: Omdat God zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft , dat deze drie onderscheiden Personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.

Enkele bewijsteksten preek Zondag 8:
Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Deuteronomium 6:4
Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. Efeze 4:6
Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent. Jesaja 45:5
De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis. Jesaja 61:1

Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir. Psalmen 33:6
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. Mattheüs 28:19
En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Galaten 4:6
Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. Efeze 2:18Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker. Titus 3:5-6

Links bij preek Zondag 8 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus Zondag 7
– Preek catechismus Zondag 9

TERUG CATECHISMUS