Zonder oorzaak gehaat (Johannes 15)

Zonder oorzaak gehaat
Preek Johannes 15:25: Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat.

Thema preek Johannes 15: Zonder oorzaak gehaat

Haat voor Mijn liefde.
1. De werkelijkheid van de haat
2. De reden van de haat
3. De toepassing

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Zonder oorzaak gehaat – Johannes 15:18-27:
Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.
Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.
Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft.
Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.
Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader.
Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat.
Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat.
Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.
En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest.

Links bij preek Johannes 15: Zij hebben Mij zonder oorzaak gehaat
Andere lijdenspreken:
– Preek Zacharia 13: Een fontein geopend voor Davids huis
– Preek Mattheüs 26: Zalving door Maria in Bethanië
– Preek Markus 14: Jezus, Hij zweeg stil
Preek: Bewaar ze in Uw Naam (Johannes 17)
Lees meer:
Kanttekeningen bij Johannes 15