Jezus zweeg stil (Preek Markus 14)


Preek: Jezus zweeg stil
Markus 14:61: Maar Hij zweeg stil.

Thema preek Markus 14: Jezus zweeg stil

Het zwijgende Godslam
1. Veelbetekenend zwijgen
2. Plaatsbekledend zwijgen
3. Voorbeeldig zwijgen

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Jezus zweeg stilMarkus 14:53-65:
En zij leidden Jezus henen tot den hogepriester; en bij hem vergaderden al de overpriesters, en de ouderlingen, en de Schriftgeleerden.
En Petrus volgde Hem van verre, tot binnen in de zaal des hogepriesters, en hij was mede zittende met de dienaren, en zich warmende bij het vuur.

En de overpriesters, en de gehele raad, zochten getuigenis tegen Jezus, om Hem te doden, en vonden niet.
Want velen getuigden valselijk tegen Hem, en de getuigenissen waren niet eenparig.
En enigen, opstaande, getuigden valselijk tegen Hem, zeggende:
Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal dezen tempel, die met handen gemaakt is, afbreken, en in drie dagen een anderen, zonder handen gemaakt, bouwen.

En ook alzo was hun getuigenis niet eenparig.
En de hogepriester, in het midden opstaande, vraagde Jezus, zeggende: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U;
Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. Wederom vraagde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods?
En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter hand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels.

En de hogepriester, verscheurende zijn klederen, zeide: Wat hebben wij nog getuigen van node ?
Gij hebt de gods lastering gehoord; wat dunkt ulieden ? En zij allen veroordeelden Hem, des doods schuldig te zijn.
En sommigen begonnen Hem te bespuwen, en Zijn aangezicht te bedekken, en met vuisten te slaan, en tot Hem te zeggen: Profeteer ! En de dienaars gaven Hem kinnebakslagen.

Links bij preek Markus 14: Jezus zweeg stil
Andere preken lijdenstijd
Preek Johannes 18: In de hof van Gethsémané
Preek Hebreeën 11: De keus van Mozes
– Preek Mattheüs 26: Het oor van Malchus
Lees meer:
– Kanttekeningen