Leespreken.nl

Preken met beeld
Hartelijk welkom op leespreken.nl. Lees een preek online, kijk naar een preek met beeld of luister naar audio-opnames van eerder gehouden preken.

Loading

Recente preken met beeld:
Simson I (Richteren 13)
Geboorte Noach (Genesis 5)
Orpa, ga met ons mee (Ruth 1) – nabetrachting IV
Doe dat tot Mijn gedachtenis (1 Korinthe 11) – avondmaal III
Onszelf oordelen (1 Korinthe 11) – voorbereiding II
Onwaardig eten en drinken (1 Korinthe 11) – voorbereiding I
Wees mij zondaar genadig (Lukas 18)
Zacheus, de tollenaar (Lukas 19)
Onweer, storm en stilte (Psalm 29)
Hoe lang, HEERE? (Psalm 13)
Laat de kinderen tot Mij komen (Markus 10)
– Aanwijzingen persoonlijk gebed (Psalm 5)

U kunt een preek voor uzelf luisteren of lezen, maar de leespreken zijn ook vooral ook bedoeld om te gebruiken in leesdiensten in vacante gemeenten.

Kerkelijk Jaar

Lees preken voor rond en op christelijke feestdagen zijn gerangschikt volgens het kerkelijke jaar, beginnend met de Adventstijd.

Bijbelboek

Alle preken (mp3 om te luisteren, PDF om te lezen) zijn ingedeeld op Bijbelboek. Maak uw keuze in het menu bovenaan de pagina.

Preken Oude Testament

Leespreken uit de boeken van Mozes, de Psalmen en de Profeten.

Preken Nieuwe Testament

Leespreken uit de Evangeliën, Handelingen der Apostelen, brieven van Paulus e.a. en Openbaring aan Johannes.

Thema/Serie

Een deel van de lees preken is gerangschikt naar veel voorkomende thema’s. Te denken valt aan preken rond het Heilig Avondmaal  (voorbereiding, nabetrachting), maar ook aan preken over ambten, schepping en evolutie, preken voor jongeren, preken voor de curatoriumtijd, preken over huwelijk en gezin, preken over zending of evangelisatie, enzovoorts.

Heidelbergse Catechismus

Van de serie catechismuspreken over de Heidelbergse Catechismus zijn de 52 zondagen compleet. Er is geprobeerd om de leespreken eenvoudig en aansprekend te laten zijn, zodat ook kinderen en jongeren de preken begrijpen. Voor die groepen was en is de catechismusprediking immers juist bedoeld.

Uiteraard zullen er in de preken fouten en onvolkomenheden staan. Uw feedback wordt erg op prijs gesteld. Als u fouten constateert, meldt u ze dan alstublieft even via info(a)leespreken.nl.

God geve Zijn onmisbare zegen over deze preken,

Met een hartelijke groet,

Ds. J. IJsselstein, predikant Petrakerk GG Kapelle-Biezelinge

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is,
om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben
(1 Timotheüs 1:15)

lees preek leespreken luister preek ijsselstein


Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve
het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen
(Johannes 5:39)