Leespreken.nl

Preken met beeld
Hartelijk welkom op leespreken.nl. Lees een preek online, kijk naar een preek met beeld of luister naar audio-opnames van eerder gehouden preken.

Loading

Recente preken met beeld:
Simson I (Richteren 13)
Simson II (Richteren 13-14)
Simson III (Richteren 14)
Als een borduursel (Psalm 139)
Geboorte Noach (Genesis 5)

U kunt een preek voor uzelf luisteren of lezen, maar de leespreken zijn ook vooral ook bedoeld om te gebruiken in leesdiensten in vacante gemeenten.

Kerkelijk Jaar

Lees preken voor rond en op christelijke feestdagen zijn gerangschikt volgens het kerkelijke jaar, beginnend met de Adventstijd.

Bijbelboek

Alle preken (mp3 om te luisteren, PDF om te lezen) zijn ingedeeld op Bijbelboek. Maak uw keuze in het menu bovenaan de pagina.

Preken Oude Testament

Leespreken uit de boeken van Mozes, de Psalmen en de Profeten.

Preken Nieuwe Testament

Leespreken uit de Evangeliën, Handelingen der Apostelen, brieven van Paulus e.a. en Openbaring aan Johannes.

Thema/Serie

Een deel van de lees preken is gerangschikt naar veel voorkomende thema’s. Te denken valt aan preken rond het Heilig Avondmaal  (voorbereiding, nabetrachting), maar ook aan preken over ambten, schepping en evolutie, preken voor jongeren, preken voor de curatoriumtijd, preken over huwelijk en gezin, preken over zending of evangelisatie, enzovoorts.

Heidelbergse Catechismus

Van de serie catechismuspreken over de Heidelbergse Catechismus zijn de 52 zondagen compleet. Er is geprobeerd om de leespreken eenvoudig en aansprekend te laten zijn, zodat ook kinderen en jongeren de preken begrijpen. Voor die groepen was en is de catechismusprediking immers juist bedoeld.

Uiteraard zullen er in de preken fouten en onvolkomenheden staan. Uw feedback wordt erg op prijs gesteld. Als u fouten constateert, meldt u ze dan alstublieft even via info(a)leespreken.nl.

God geve Zijn onmisbare zegen over deze preken,

Met een hartelijke groet,

Ds. J. IJsselstein, predikant Petrakerk GG Kapelle-Biezelinge

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is,
om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben
(1 Timotheüs 1:15)

lees preek leespreken luister preek ijsselstein

Hoe valt hoogmoed te genezen?
Door de nederigheid van de Zoon van God.
Hoe valt hebzucht te genezen?
Door de armoede van de Zoon van God

De agone christiano, Aurelius Augustinus