Leespreken.nl

Hartelijk welkom op leespreken.nl, website van ds. J. IJsselstein uit Kapelle-Biezelinge.
Lees een preek online, of luister naar audio-opnames van eerder gehouden preken. U kunt een preek voor uzelf luisteren of lezen, maar de leespreken zijn ook vooral ook bedoeld om te gebruiken in leesdiensten in vacante gemeenten.

Laatste preken:

Besnijdenis van Jezus · Lukas 2
Rechtvaardiging door geloof · Zondag 23
Opstanding en eeuwig leven · Zondag 22
Hoog vertrek tijden benauwdheid · Psalm 9 · nieuwjaarsdag
Hemel als rook verdwijnen · Jesaja 51 · oudjaar

Kerkelijk Jaar

Lees preken voor rond en op christelijke feestdagen zijn gerangschikt volgens het kerkelijke jaar, beginnend met de Adventstijd.

Bijbelboek

Alle preken (mp3 om te luisteren, PDF om te lezen) zijn ingedeeld op Bijbelboek. Maak uw keuze in het menu bovenaan de pagina.

Preken Oude Testament

Leespreken uit de boeken van Mozes, de Psalmen en de Profeten.

Preken Nieuwe Testament

Leespreken uit de Evangeliën, Handelingen der Apostelen, brieven van Paulus e.a. en Openbaring aan Johannes.

Thema/Serie

Een deel van de lees preken is gerangschikt naar veel voorkomende thema’s. Te denken valt aan preken rond het Heilig Avondmaal  (voorbereiding, nabetrachting), maar ook aan preken over ambten, schepping en evolutie, preken voor jongeren, preken voor de curatoriumtijd, preken over huwelijk en gezin, preken over zending of evangelisatie, enzovoorts.

Heidelbergse Catechismus

Van de serie catechismuspreken over de Heidelbergse Catechismus zijn de 52 zondagen compleet. Er is geprobeerd om de leespreken eenvoudig en aansprekend te laten zijn, zodat ook kinderen en jongeren de preken begrijpen. Voor die groepen was en is de catechismusprediking immers juist bedoeld.

Uiteraard zullen er in de preken fouten en onvolkomenheden staan. Uw feedback wordt erg op prijs gesteld. Als u fouten constateert, meldt u ze dan alstublieft even via info(a)leespreken.nl.

God geve Zijn onmisbare zegen over deze preken,

Met een hartelijke groet,

Ds. J. IJsselstein, Kapelle (Zeeland)

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is,
om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben
(1 Timotheüs 1:15)

lees preek leespreken luister preek ijsselstein
Petrakerk, Kapelle