Preek Zondag 14 · Geboren uit de maagd Maria

Preek Zondag 14:

Het mens-worden van de Zoon van God
1. het feit
2. het doel
3. het nut

PDF · Audio

YouTube player

Tekst preek Catechismus Heidelberg Zondag 14
Vraag 35. Wat is dat gezegd (betekent dat): Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods, Die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes, aangenomen heeft, opdat Hij ook het ware zaad Davids zij, Zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde.

Zondag 14, Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?
Antw. Dat Hij onze Middelaar is, en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.

Links bij preek Zondag 14, Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 13
– Preek catechismus zondag 15

TERUG CATECHISMUS

Over Zondag 14
Zijn menselijke natuur is Zijn ziel en lichaam. Jezus heeft die uit de hemel meegebracht. Hij heeft die aangenomen uit de maagd Maria. Zij werd bevrucht door de Heilige Geest. Hij nam ziel en lichaam aan, de ware menselijke natuur, en behoort alzo tot het menselijk geslacht, opdat de zonden der Zijnen Hem konden toegerekend worden.
Toch, Adams zonden worden naar het rechtvaardig oordeel Gods alleen diens nakomelingen toegerekend. Dus, Jezus moest tot die nakomelingen behoren. Hij moest een Mens uit de mensen zijn. Toch moest Hij Zelf geen zonde hebben. Hij behoorde tot Adams geslacht. Hij was het ware zaad Davids. Toch had Hij geen zonde; geen erfzonde, geen erfsmet en erfschuld, omdat Hij ontvangen is van de Heilige Geest. De Heilige Geest is over Maria gekomen en heeft haar overschaduwd. ‘. . . daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden’ (Luk. 1:35b) (bron: ds. A.F. Honkoop).