Preek Doopformulier (4): Afwassing der zonden

Afwassing der zonden
Uitgangspunt Ezechiƫl 36:25-27: Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.

Gedeelte doopformulier:
Desgelijks als wij gedoopt worden in de Naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons Heilige Geest door dit Heilig Sacrament dat Hij in ons wonen, ons tot lidmaten Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden, en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden.