Gebed Elia, kleine wolk eens mans hand (1 Koningen 18)

Gebed van Elia en kleine wolk, als eens mans hand
Preek 1 Koningen 18 : 41-46: En het geschiedde op de zevende maal, dat hij zeide: Zie, een kleine wolk, als eens mans hand, gaat op van de zee. En Elia zeide: Ga op, zeg tot Achab: Span aan, en kom af, dat u de regen niet ophoude. En het geschiedde ondertussen, dat de hemel van wolken en wind zwart werd; en er kwam een grote regen.

Thema preek 1 Koningen 18: Gebed Elia, kleine wolk als mans hand

1. verborgen
2. ootmoedig
3. vasthoudend

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Gebed Elia – wolk als mans hand: 1 Koningen 18:
Daarna zeide Elia tot Achab: Trek op, eet en drink; want er is een geruis van een overvloedige regen.
Alzo toog Achab op, om te eten en te drinken; maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel, en breidde zich uit voorwaarts ter aarde; daarna leide hij zijn aangezicht tussen zijn knieën.
En hij zeide tot zijn jongen: Ga nu op, en zie uit naar de zee. Toen ging hij op, en zag uit, en zeide: Er is niets. Toen zeide hij: Ga weder henen, zevenmaal.
En het geschiedde op de zevende maal, dat hij zeide: Zie, een kleine wolk, als eens mans hand, gaat op van de zee. En hij zeide: Ga op, zeg tot Achab: Span aan, en kom af, dat u de regen niet ophoude.
En het geschiedde ondertussen, dat de hemel van wolken en wind zwart werd; en er kwam een grote regen; en Achab reed weg, en toog naar Jizreël.
En de hand des HEEREN was over Elia, en hij gordde zijn lenden, en liep voor het aangezicht van Achab henen, tot daar men te Jizreël komt.

Links bij preek 1 Koningen 18: Gebed Elia, kleine wolk als mans hand
Preek: Elia en Baalpriesters op Karmel (1 Koningen 18)
Preek: Elia onder jeneverboom (1 Koningen 19)
Woord des Heeren was dierbaar · 1 Samuël 3 · curatorium
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 1 Koningen 18

TERUG 1 KONINGEN