Pinkstertekenen: wind, vuur, talen · Handelingen 2

Preek: Pinkstertekenen, gedreven wind, tongen van vuur, andere talen
Handelingen 2:1-4: En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

PDF LEESPREEK

YouTube player

Thema preek Handelingen 2:1-4: Pinkstertekenen: wind, vuur, talen

1. Pinksterverwachting
2. Pinkstertekenen
3. Pinstervervulling

Schriftlezing over Pinkstertekenen: wind, vuur, talen – Handelingen 2:1-13:
1 En als de dag van het pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten.
3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5 En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van allen volke dergenen die onder den hemel zijn.
6 En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7 En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Zie, zijn niet al dezen die daar spreken, Galileeërs?
8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?
9 Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotámië, en Judéa, en Cappadócië, Pontus en Azië,
10 En Frygië, en Pamfylië, Egypte en de delen van Libië, hetwelk bij Cyréne ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten,
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.
12 En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn?
13 En anderen spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijn.

Links bij preek Handelingen 2:1-4 over Pinkstertekenen: wind, vuur, talen:
– Preek Jakobus 3 en Handelingen 2: Tongen als van vuur
– Preek Handelingen 3: Genezing kreupele, preek Petrus
– Preek Johannes 16: Heilige Geest overtuigt van zonde
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Handelingen 2