Preek Doopformulier (2): Teken en zegel

Teken en zegel
Uitgangspunt 1 Johannes 1:7b: Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Thema Doopformulier (2): Teken en zegel

Teken en zegel
1. Doop is teken zegel afwassing zonde
2. Doop is teken en zegel Gods genadeverbond

AUDIO

Gedeelte doopformulier:
Ten tweede betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam Gods, des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.
Want als wij gedoopt worden in de Naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren, of ten onzen beste keren wil.

Schriftlezing 1 Johannes 1:
Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;
(Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.)
Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.
En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.
En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.
Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.

Links bij preek Doopformulier (2): Teken en zegel
Preek Doopformulier (1): In zonden ontvangen en geboren
Preek Doopformulier (3): Met Hem begraven door doop
Lees meer:
– Ds. C. Harinck over Doopformulier

TERUG DOOPFORMULIER