Van kinds af Schriften geweten – 2 Timotheüs 3

Timotheüs heeft van kinds af de Schriften geweten
Preek 2 Timotheüs 3:14-15: Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt; En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.