Zal voleinden, niet laten varen (Psalm 138) – nabetrachting

Heere zal voleinden, niet laten varen
Preek Psalm 138:8: De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE ! is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen.

Thema preek Psalm 138: De HEERE zal voor mij het voleinden

Drie soorten overdenking na bediening van het Heilig Avondmaal
1. innig danken
2. oprecht verlangen
3. hoopvol bidden

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Heere zal voor mij voleinden – Psalm 138:
Een psalm van David. Ik zal U loven met mijn gehele hart; in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen.
Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt.
Ten dage, als ik riep, zo hebt Gij mij verhoord; Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen U, o HEERE ! loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen Uws monds.
En zij zullen zingen van de wegen des HEEREN, want de heerlijkheid des HEEREN is groot. Want de HEERE is hoog, nochtans ziet Hij den nederige aan, en den verhevene kent Hij van verre.
Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij.
De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE ! is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen.

Links bij preek over Psalm 138: De HEERE zal voor mij het voleinden
Preek Psalm 139: Als borduursel gemaakt
Preek Psalm 147: God hoort roepen van jonge raven
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 138