Preek Zondag 1: Enige troost in leven en sterven

Preek Zondag 1:

De enige troost
1. Wat is die enige troost?
2. Wat is er nodig voor die enige troost?

PDF LEESPREEK
AUDIO

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 1
Zondag 1, vraag 1: Wat is uw enige troost beide in leven en sterven?
Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar – dat wil zeggen: kostbaar – bloed, voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft, en alzo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Zondag 1, vraag 2: Hoeveel stukken – hoeveel hoofdstukken – zijn u nodig te weten opdat u in deze troost zalig leven en sterven moogt?
Antwoord: Drie stukken, drie hoofdstukken.
Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
Ten andere: hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde.
Ten derde: hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn.

Links bij preek Zondag 1 Heidelberger Catechismus
Preek catechismus Zondag 52
Preek catechismus Zondag 2
Externe links:
Zondag 1 catechismus in gewone taal

TERUG CATECHISMUS

Ds. Van Sliedregt over Zondag 1:
Wat is uw enige troost? Met deze vraag opent onze Heidelberger zijn onderwijs (in zondag 1). En op deze vraag, op de man af, komt ook een even beslist antwoord. Niet een antwoord uit de lucht gegrepen of uit een hoek van onze eigen gedachten en onze verdorven inborst, maar uit het Woord, het levende Woord
Gods. Uit dat Woord, dat niet liegen kan en ons niet misleidt, omdat het Gods getuigenis is, dat eeuwig zeker is. En zo gaat het het hele boekje door. Het ontvouwt niet een leer van mensen, opgebouwd uit menselijke drogredenen, maar de leer van troost, leven en zaligheid, zoals die in het Woord van de levende God ons
gegeven wordt.