Preek Zondag 1: Enige troost in leven en sterven

Preek Zondag 1: Enige troost in leven en sterven

LEESPREEK | VRAGEN

Tekst Catechismus Zondag 1

Vraag 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?
Antwoord. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaart, dat zonder de wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zalig leven en sterven moogt?
Antwoord. Drie stukken. Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere: hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde. En ten derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

Heidelbergse Catechismus in gewone taal: Zondag 1

1. Wat is jouw enige houvast, voor altijd?
Dat ik voor altijd a en helemaal met lichaam en ziel
het eigendom van de Heere Jezus ben
en niet meer voor mijzelf leef.
Mijn trouwe Zaligmaker heeft met Zijn kostbaar bloed
voor al mijn zonden volledig betaald.
En Hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost.
Mijn hemelse Vader zorgt elke dag zo goed voor mij,
dat geen haar van mijn hoofd zal vallen als Hij dat niet wil.
Zelfs alles wat ik meemaak, moet meewerken aan mijn zaligheid.
Door de Heilige Geest verzekert Hij aan mij dat ik eeuwig bij Hem mag leven
en Hij zorgt ervoor dat ik nu graag voor Hem wil leven.

2. Wat moet je weten zodat je met deze houvast gelukkig kunt leven en sterven?
Drie dingen.
1: Beseffen hoe groot mijn zonden zijn en hoe ellendig ik ben zonder God.
2: Hoe ik van al mijn zonden verlost kan worden.
3: Hoe ik God voor die verlossing moet danken.

Eerder gehouden preken over Zondag 1:
Audiopreek Zondag 1 Catechismus | GG Kampen | 2014-2017

Catechismus Heidelberg Preek Zondag 1