Wolkkolom en vuurkolom (Exodus 13)

Wolkkolom en vuurkolom
Preek Exodus 13:21-22: En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het aangezicht des volks.

Thema preek Exodus 13: Wolkkolom en vuurkolom

De wolk- en vuurkolom als beeld van het werk van de Heilige Geest
1. Beeld
2. Betekenis

PDF LEESPREEK

Bijbelgedeelte over Wolkkolom en vuurkolom – o.a. Exodus 13:17-22
17 En het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op den weg van der Filistijnen land, hoewel die nader was; want God zeide: Dat het den volke niet berouwe, als zij den strijd zien zouden, en wederkeren naar Egypte.
18 Maar God leidde het volk om, door den weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland.
19 En Mozes nam Jozefs beenderen met zich; want hij had met een zwaren eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal ulieden voorzeker bezoeken; voert dan mijn beenderen met ulieden op vanhier.
20 Alzo reisden zij uit Sukkoth; en zij legerden zich in Etham, aan het einde der woestijn.
21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hun lichtte, om voort te gaan dag en nacht.
22 Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het aangezicht des volks.

Links bij preek Wolkkolom en vuurkolom
– Preek: Hobab, zwager van Mozes (Numeri 10)
De keus van Hobab (Numeri 10)
– Preek Handelingen 3: Genezing kreupele, preek Petrus
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling bij Exodus 13