Preek Zondag 10 · Voorzienigheid

Preek Zondag 10: De voorzienigheid van God
1. Wat weten we van Gods voorzienigheid?
2. Wat is het doel van het weten van Gods voorzienigheid?

PDF · Audio

YouTube player

Tekst bij preek Zondag 10
Zondag 10, vraag 27: Wat verstaat u door de voorzienigheid Gods?
De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders (en ook) alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Zondag 10, vraag 28: Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt?
Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.

Links bij preek Zondag 10 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 9
– Preek catechismus zondag 11

TERUG CATECHISMUS

Gespreksvragen Zondag 10
Je kunt enkele of alle vragen nemen als uitgangspunt om de preek te overdenken of te bespreken.

 1. Wat betekent dat God hemel, aarde en alle schepselen als met Zijn hand onderhoudt? Hoe is dat te merken?
 2. Wat is het verschil tussen ‘God zorgt met Zijn hand’ en ‘God zorgt met Zijn Vaderlijke hand’?
 3. Wat vind je voor jezelf belangrijker: de dingen die je uit Gods hand krijgt of de hand van de Vader Zelf?
 4. Als je kind van God bent, wat krijg je dan uit de Vaderlijke hand van God?
 5. Komen nare dingen, zoals aanslagen, oorlogen, vervolging, van God?
 6. Hoe zie je dat Gods werk en menselijke verantwoordelijkheid in het leven van Jozef samengaan?
 7. Wat kan de duivel de kinderen van God zoal in hun oor fluisteren? Hoe moeten Gods kinderen daarmee omgaan?
 8. Wat is een ‘kruimel genade’? Wat heb je daaraan?
 9. Welke vijf motieven werden in de preek genoemd waarom tegenspoed goed is?
 10. Welke drie doelen, drieërlei nut, heeft het dat God Zijn kinderen aan Zijn hand meeneemt? Zie het antwoord van vraag 28.
 11. Hoe is in Psalm 34 te zien dat tegenspoed en Gods Vaderlijke hand bij elkaar horen?
 12. Hoe kan een kruis krijgen uit Gods Vaderhand, genade zijn? Wat is een dubbele genade?
 13. Hoe kunnen Gods kinderen geduldig worden onder hun kruis?
 14. Wat is het verschil tussen ‘dankbaar’ zijn en ‘blij’ zijn?
 15. Waarom is een kind van God veilig? Zie Psalm 23.
 16. Wat troost een kind van God het meest? Zie Romeinen 8:39.
 17. Wat betekent de voorzienigheid van God voor jou?

Verdiepingsvragen
I. Wat leert het Deïsme? Waarom leidt dit tot atheïsme?
II. We krijgen die dingen, zegt de Catechismus, niet bij geval (niet toevallig), maar uit Gods
Vaderlijke hand. Wat betekent dan Ruth 2:3?
III. Artikel 13 van de NGB gaat over de voorzienigheid van God. Wat wordt beleden over de verhouding tussen de goedheid van God en alles wat in de wereld gebeurt?
IV. Waarom is het volgens artikel 13 erg als je niet in de voorzienigheid van God gelooft?
V. Augustinus (354-430) stelde: ‘Niets gaat buiten Gods wil om, maar er gebeurt wel veel tegen Zijn wil in’. Wat bedoelde hij daarmee?

Voor de kinderen
a. Wie zorgt er voor jouw boterhammen en voor jouw kleding? Waar komt dit uiteindelijk allemaal vandaan? De HC gebruikt daar een moeilijk woord voor. Kijk maar naar vraag 27. Wat is dat moeilijke woord?
b. God heeft alles geschapen. Zorgt Hij nog voor Zijn schepping of moeten wij dat doen?
c. Voor wie zorgt God het meest?
d. Hieronder zie je een uitlegkleurplaat bij Zondag 10. Bespreek deze met je papa of mama en kleur daarna deze plaat.