Preek Zondag 13 · Eniggeboren Zoon, onze Heere

Preek Zondag 13:

Gods eniggeboren Zoon, onze Heere
1. Het Zoon zijn van Christus
2. Het kind zijn van de gelovigen
3. Het knecht zijn van de kinderen

PDF · Audio

YouTube player

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 13
Vraag 33: Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antwoord: Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is, maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Vraag 34: Waarom noemt u Hem onze Heere?
Antwoord: Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons alzo Zich tot een eigendom gemaakt.

Links bij preek Zondag 13 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 12
– Preek catechismus zondag 14

TERUG CATECHISMUS

Over Zondag 13:
Wel zeer uitdrukkelijk voegt de apostolische geloofsbelijdenis toe aan Jezus Christus: “Zijn (Gods) eniggeboren Zoon”. Dat valt op, gezien het kort bestek van deze belijdenis. Het is dan ook van groot belang.

Met de ontkenning van dit stuk valt eigenlijk heel het christelijk geloof. Waar de Christus naar de Schriften niet beleden wordt als de eniggeboren Zoon van God, daar wordt eigenlijk het christendom niet meer gevonden. En dat is niet ons woord, maar het getuigenis van de Geest door de mond van de apostel Johannes: “Die loochent, dat Jezus is de Christus, deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent”. Dat is: hij gaat uit van een geest tegenovergesteld aan Die van Christus.

Wie dus de Zoon loochent, verwerpt beiden: de Zoon en de Vader. De loochenaar moge een godsdienst hebben, de godsdienst heeft hij niet. Hij probeert, evenals allerlei aanhangers van alle andere godsdiensten, door eigen streven de geestelijke wereld te naderen. Wie de eniggeboren Zoon van God loochent, die verwerpt de openbaring van God, want God heeft Zich in de Zoon geopenbaard, en de Zoon is het , Die de Vader verklaard heeft.
(Ds. Van Sliedregt over Zondag 13).