Preek Zondag 25 · Genademiddelen

Preek Zondag 25:

Het geloof en de genademiddelen
1. De oorsprong van het geloof (vraag en antwoord 65)
2. De versterking van het geloof (vraag en antwoord 66)
3. De grond van de zaligheid (vraag en antwoord 67)

PDF · Audio

YouTube player

Tekst preek Catechismus Heidelberg Zondag 25
Vraag 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof?
Antwoord. Van den Heiligen Geest, Die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des heiligen Evangelies, en het sterkt door het gebruik van de Sacramenten.

Zondag 25, Vraag 66. Wat zijn Sacramenten?
Antwoord. De Sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte des Evangelies des te beter te verstaan geve en verzegele; namelijk, dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus, aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt.

Vraag 67. Zijn dan beide, het Woord en de Sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, als op den enigen grond onzer zaligheid wijzen?
Antwoord. Ja zij toch; want de Heilige Geest leert ons in het Evangelie en verzekert ons door de Sacramenten, dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is.

Zondag 25, Vraag 68. Hoeveel Sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet?
Antwoord. Twee, namelijk den Heiligen Doop en het Heilig Avondmaal.

Schriftlezing bij preek Zondag 25 – Psalm 132:
Want de HEERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats, zeggende: Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd.
Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal Ik met brood verzadigen. En haar priesters zal Ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal Ik David een hoorn doen uitspruiten; Ik heb voor Mijn Gezalfde een lamp toegericht.
Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden; maar op hem zal zijn kroon bloeie

Links bij preek Zondag 25 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 24
– Preek catechismus zondag 26
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 25

TERUG CATECHISMUS