Preek Zondag 26 · De Heilige Doop

Preek Zondag 26: Heilige Doop

LEESPREEK

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 26

Vraag 69. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antwoord. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft, dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben.

Zondag 26, Vraag 70. Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn?
Antwoord. Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, hetwelk Hij in Zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft; daarna ook, door den Heiligen Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven, en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen.

Zondag 26, Vraag 71. Waar heeft ons Christus toegezegd dat Hij ons zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden?
Antwoord. In de inzetting des Doops, welke alzo luidt: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; Mat 28:19. En: Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden; Mark. 16:16. Deze belofte wordt ook herhaald, waar de Schrift den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt.

Catechismus in gewone taal Zondag 26

Zondag 26, Vraag 69. Hoe onderwijst en verzekert de doop dat het offer van Christus voor jou is?

Christus heeft de uitwendige onderdompeling ingesteld en Hij heeft daarbij beloofd dat ik innerlijk met Zijn bloed en Geest van de onreinheid van mijn ziel (dat zijn mijn zonden) gewassen ben. Dat is even zeker zoals water de vuilheid van mijn lichaam wegwast.

Zondag 26, Vraag 70. Wat betekent het om gewassen te zijn met het bloed en de Geest van Christus?

Het betekent dat je zonden uit genade vergeven zijn door God, op grond van het bloed van Christus.
Zijn bloed heeft Hij door Zijn offer aan het kruis voor ons uitgestort. Het betekent ook door de Heilige Geest vernieuwd te worden en apart gezet te worden als ledematen van het lichaam van Christus.
Zodat wij hoe langer hoe meer afsterven aan de zonden en een vernieuwd, aan God toegewijd leven leiden.

Zondag 26, Vraag 71: Waar in de Bijbel heeft Christus beloofd dat Hij ons met Zijn bloed en Geest wil wassen, net zo zeker als wij met het doopwater gewassen worden?

Uit Mattheüs 28:19 blijkt dat Christus Zelf de doop heeft ingesteld: Ga dan heen, onderwijs al de volken,
hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest
.
In Markus 16:16 staat: Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

Deze belofte wordt herhaald in Titus 3:5 waar de doop ‘het bad van de wedergeboorte‘ wordt genoemd:
maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.
Tenslotte wordt in Handelingen 22:16 de doop de ‘afwassing van de zonden’ genoemd: Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

Vragen bij Zondag 26