/ / Preek Zondag 26: De Heilige Doop

Preek Zondag 26: De Heilige Doop

Preek Zondag 26:

De betekenis van de Heilige Doop
1. Vermaand en verzekerd
2. Vergeven en vernieuwd
3. Toegezegd en vervuld

PDF LEESPREEK
AUDIO

Tekst preek Catechismus Heidelberg Zondag 26
Vraag 69. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antwoord. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft, dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben.

Zondag 26, Vraag 70. Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn?
Antwoord. Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, hetwelk Hij in Zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft; daarna ook, door den Heiligen Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven, en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen.

Vraag 71. Waar heeft ons Christus toegezegd dat Hij ons zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden?
Antwoord. In de inzetting des Doops, welke alzo luidt: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; Mat 28:19. En: Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden; Mark. 16:16. Deze belofte wordt ook herhaald, waar de Schrift den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt.

Links bij preek Zondag 26 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 25
– Preek catechismus zondag 27
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 26

TERUG CATECHISMUS