Rechtvaardiging goddeloze (Romeinen 3) – reformatieherdenking

Rechtvaardiging goddeloze
Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is (Romeinen 3:23,24)

Thema preek Romeinen 3: Rechtvaardiging goddeloze

De rechtvaardiging van de goddeloze
1. het voorwerp
2. de bron
3. het middel

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Rechtvaardiging goddeloze: Romeinen 3:
Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;
Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen.
Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.

Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.
Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.

Links bij preek Romeinen 3: Rechtvaardiging goddeloze
Andere preken voor Kerkhervorming
Preek: Josia, wetboek en reformatie (2 Koningen 22)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Romeinen