Preek Zondag 4: Doet God geen onrecht?

Preek Zondag 4:

Drie bedenkingen
1. Doet God geen onrecht?
2. Wil God de zonde echt straffen?
3. Is God ook niet barmhartig?

PDFAudio

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 4
Vraag 9: Doet dan God de mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan?
Antwoord: Nee Hij; want God heeft de mens (al)zo geschapen, dat hij dat kon doen; maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid, van deze gaven beroofd.

Vraag 10: Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?
Antwoord: Nee Hij, geenszins (absoluut niet!), maar Hij vertoornt Zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen; gelijk Hij gesproken heeft: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

Vraag 11, Zondag 4: Is dan God ook niet barmhartig?
Antwoord: God is wel barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig; daarom zo eist Zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worde.

Links bij preek Zondag 4 Heidelberger Catechismus
Links naar andere (catechismuspreken)
– Preek catechismus Zondag 3
– Preek catechismus Zondag 5
Externe links
– Catechismus in gewone taal: Zondag 4

TERUG CATECHISMUS

Gespreksvragen
Je kunt enkele of alle vragen nemen als uitgangspunt om de preek te overdenken of te bespreken.

 1. In de preek werd met voorbeelden duidelijk gemaakt waarom het niet oneerlijk is van God dat Hij van de mens eist wat hij niet doen kan. Noem enkel voorbeelden.
 2. Waarom blijft God van ons eisen wat we niet kunnen?
 3. Wat er in Genesis 3 gebeurd is, komt door ingeven van de duivel. Is dit een excuus?
 4. Waarom was het moedwillige ongehoorzaamheid van Adam en Eva?
 5. Waarvan hebben wij onszelf beroofd?
 6. Reageer op de volgende stellingen:
  Ik kan mezelf niet bekeren en dat is de schuld van de Heere.
  De Heere vraagt van mij bekering en geloof, dus ik kan dat zelf maken.
 7. Bekering wil zeggen, dat je anders gaat denken. Hoe dan?
 8. David zei: ik heb gezondigd en gedaan dat kwaad is in Uw oog. Zeg jij dit David na?
 9. Hoe verhouden Gods toorn en liefde zich tot elkaar?
 10. Wat wakkert Gods toorn aan?
 11. In de preek werd gezegd: God heeft een afkeer van de zonde, omdat het Zijn eer aantast en omdat het botst met Zijn heiligheid. Hoe zeg je dit met je eigen woorden?
 12. Wat zijn werkelijke en aangeboren zonden?
 13. Kun je zonden doen door iets na te laten? Wat zegt de Bijbel daarover?
 14. Wat zegt artikel 15 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de aangeboren zonden? Probeer dit in eigen woorden weer te geven.
 15. Waarom wil God de zonden niet door de vingers zien?
 16. Wat is buigen voor Gods rechtvaardige oordeel?
 17. Wat vind je van de volgende uitspraak? Door tegen de Heere te zeggen: doet U me maar weg, laat U mij maar omkomen, wordt er plaatsgemaakt voor Christus.
 18. Gods kinderen worden door de Heere op een verschillende wijze tot bekering geleid. Toch hebben ze allen één ding gemeenschappelijk. Wat dan?
 19. Welke barmhartigheden van de Heere herken je in je eigen leven?
 20. Wat houdt Gods rechtvaardigheid in volgens de Zondag?
 21. Waarom is zonde ‘majesteitsschennis’?
 22. Waarom is het Heilig Avondmaal voor Gods kinderen zo troostvol?

Verdiepingsvraag
I. Is er in de plaats der pijniging verschil in strafmaat? Wat zegt de Bijbel hierover?
Mt.11:20-24; Mt.23:14; Lk.12:47, 48; 2 Korr.5:10.

Voor de kinderen
a. In de vorige preek over de HC werden drie vragen gesteld:
-Hoe was het vroeger?
-Maar wat gebeurde er toen?
-Hoe is het nu?
Weet jij een antwoord op deze vragen? Als je het niet weet, helpen je papa en mama je wel.
b. Adam en Eva hebben niet naar God geluisterd. Is het eerlijk dat God de zonde straft?
c. Hieronder zie je een uitlegkleurplaat bij Zondag 4. Bespreek deze met je papa of mama en kleur daarna deze plaat.