Preek Zondag 44: Gij zult niet begeren

Preek Zondag 44:

Het 10e gebod: Gij zult niet begeren
1. Zondig verlangen (113)
2. Nieuw verlangen (114)
3. Blijvend verlangen (115)

PDF LEESPREEK
AUDIO

Liturgie dienst:
Psalm 26:1,2
Psalm 25:6
Lezen Galaten 5
Psalm 139:1,2,13,14
Psalm 51:2,5
Psalm 68:2

Tekst preek Catechismus Heidelberg Zondag 44
Vraag 113. Wat eist van ons het tiende gebod?
Antwoord. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmermeer kome, maar dat wij te allen tijde van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben.

Vraag 114. Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden?
Antwoord. Neen zij; maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel dezer gehoorzaamheid; doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven.

Vraag 115, Zondag 44. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan?
Antwoord. Eerstelijk opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeriger zijn, om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen, en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken.

Links bij preek catechismus Zondag 44
– Preek catechismus zondag 43
– Preek catechismus zondag 45
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 44

TERUG CATECHISMUS