Preek Zondag 7 · Het ware geloof

Preek Zondag 7

Het ware (echte) zaligmakende geloof
1. Noodzaak van het geloof
2. Definitie van het geloof
3. Inhoud van het geloof

PDF · Audio

YouTube player

Tekst Zondag 7
Zondag 7, vraag 20. Worden dan alle mensen weer door Christus zalig, zoals zij door Adam zijn verdoemd geworden?

Antwoord. Neen zij, maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.

Zondag 7, vraag 21. Wat is een waar (echt) geloof?
Antwoord. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waar(achtig) houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus wil.

Zondag 7, vraag 22. Wat is dan een Christen nodig te geloven?
Antwoord. Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt, wat ons de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom leren.

Zondag 7, vraag 23. Hoe luiden die Artikelen?
Antwoord. (…) zie volgende zondagen.

Links bij preek catechismus Zondag 7
– Preek catechismus zondag 6
– Preek catechismus zondag 8

TERUG CATECHISMUS

Gespreksvragen
Je kunt enkele of alle vragen nemen als uitgangspunt om de preek te overdenken of te bespreken.

 1. Wie worden zalig, volgens antwoord 20?
 2. Wat is inlijven? Welke voorbeelden werden genoemd?
 3. Hoe wordt een kind van God ingelijfd en welk gevolg heeft dat?
 4. Wat is een ander woord voor aannemen?
 5. Kun je zonder één enkele band met, één enkele betrekking tot Christus, wedergeboren zijn?
 6. Wie heeft het boek Het ABC des geloofs geschreven? Wat staat erin?
 7. Wat is een historisch geloof?
 8. Wat is een tijdgeloof?
 9. Wat is een wondergeloof?
 10. Wat is een waar geloof?
 11. Welk geloof heb jij?
 12. Leg eens uit. Kennen is elkaar kennen door ontmoeten. Wat heeft dat met Zondag 7 te maken?
 13. Hoe komt het dat een kind van God niet altijd zeker is van zijn zaak?
 14. Noem enkele bijbelheiligen die last hadden van ongeloof.
 15. Hoe krijgt een kind van God meer zekerheid?
 16. ‘Uit loutere, uit pure genade’. Wat betekent dat?
 17. Wat betekent dat de Heere het geloof oefent?
 18. Wat vind je van de stelling: ‘Als je gelooft, heb je in één keer alles.’
 19. Wat is de inhoud van het geloof?
 20. Waarom is het belangrijk dat catechisanten hun vragen goed leren, maar ook de Bijbelteksten die erbij staan?

Verdiepingsvragen
I. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze
harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus (2 Korinthe 4:6).
a. Wat betekent deze tekst?
b. Wat heeft deze tekst met Zondag 7 te maken?
II. Wanneer en op welke wijze gebruik jij Gods Woord? Waarom is het gebruiken van de Bijbel belangrijk?

Voor de kinderen
a. De preek ging over een waar geloof, een echt geloof. Bespreek met je papa of mama wat dat is.
b. Als je soms iets van een preek begrijpt, heb je dan een echt geloof?
c. Heb jij een echt geloof?
d. Begrijp jij alles wat je papa of mama zegt? Vertrouw je je papa en mama?
e. Wanneer wordt er bij jullie uit de Bijbel gelezen? Waarom wordt uit de Bijbel gelezen? Wat moet je doen als je iets uit de Bijbel niet begrijpt?
f. Hieronder zie je een uitlegkleurplaat bij Zondag 7. Bespreek deze met je papa of mama en kleur daarna deze plaat.