Preek Zondag 9 · God de Vader

Preek Zondag 9: Ik geloof in God de Vader

LEESPREEK

Catechismus Zondag 9 
Vraag 26: Wat gelooft u met deze woorden: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde?
Antwoord: Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus (Die hemel en aarde, met al wat er in is, uit niet geschapen heeft, Die ook door Zijn eeuwigen raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert) om Zijns Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op Wie ik (al)zo vertrouw, dat ik niet twijfel of Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren; dewijl (omdat) Hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader.

Vragen bij Zondag 9