Zoon weduwe Zarfath sterft (1 Koningen 17)

De zoon van de weduwe in Zarfath sterft en wordt opgewekt
Preek 1 Koningen 17:17-24: En Elia nam het kind, en bracht het af van de opperzaal in het huis, en gaf het aan zijn moeder; en Elia zeide: Zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia: Nu weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEEREN in uw mond waarheid is.

Thema 1 Koningen 17 (4): Zoon weduwe Zarfath sterft

De geloofsbeproeving van de weduwe in Zarfath.
1. Het verdriet van de weduwe (vers 17)
2. De vraag van de weduwe (vers 18)
3. Het antwoord van de profeet (vers 19)
4. Het gebed van de profeet (vers 20 en 21)
5. Het antwoord van de Heere (vers 22 en 23)
6. Het antwoord van de weduwe (vers 24)

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte 1 Koningen 17:17-24:
En het geschiedde na deze dingen, dat de zoon dezer vrouw, der waardin van het huis, krank werd; en zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was.
En zij zeide tot Elia: Wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen, om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen, en om mijn zoon te doden?
En hij zeide tot haar: Geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot, en droeg hem boven in de opperzaal, waar hij zelf woonde, en hij leide hem neder op zijn bed.

En hij riep den HEERE aan, en zeide: HEERE, mijn God, hebt Gij dan ook deze weduwe, bij dewelke ik herberge, zo kwalijk gedaan, dat Gij haar zoon gedood hebt ?
En hij mat zich driemaal uit over dat kind, en riep den HEERE aan, en zeide: HEERE, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen.
En de HEERE verhoorde de stem van Elia; en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd.
En Elia nam het kind, en bracht het af van de opperzaal in het huis, en gaf het aan zijn moeder; en Elia zeide: Zie, uw zoon leeft.
Toen zeide die vrouw tot Elia: Nu weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEEREN in uw mond waarheid is.

Links bij 1 Koningen 17 (4): Zoon weduwe Zarfath sterft
Preek: Elia ontmoet Obadja en Achab (1 Koningen 18)
Preek: Elia en Baalpriesters op Karmel (1 Koningen 18)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 1 Koningen 17

TERUG 1 KONINGEN