Aardse tabernakel gebroken · 2 Korinthe 5

Preek: Aardse tabernakel gebroken
2 Korinthe 5:1: Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

PDF · Audio

YouTube player

Thema preek 2 Korinthe 5: Aardse tabernakel en gebouw van God

Een tijdelijk verblijf, een eeuwige woning
1. De kwetsbaarheid ons aardse bestaan
2. De zekerheid van de hemelse woning
3. De noodzaak om die zekerheid te verkrijgen

Schriftgedeelte over Onze aardse tabernakel gebroken – 2 Korinthe 5:1-10
1 Want wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen.
2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede die uit den hemel is, overkleed te worden;
3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.
4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.
5 Die ons nu tot ditzelve bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft.
6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere
7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen);
8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij den Heere in te wonen.
9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehaaglijk te zijn.
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Links bij preek Aardse tabernakel gebroken – 2 Korinthe 5:1
Arm geworden, daar Hij rijk was (2 Korinthe 8) – kerst
Schat in aarden vaten (2 Korinthe 4) – intrede
Alle aanneming waardig (1 Timotheüs 1) – kerst
Lees meer:
Kanttekeningen 2 Korinthe 5

TERUG 2 KORINTHE