Adam, waar zijt gij? – Genesis 3

Preek: Adam, waar zijt gij?
Genesis 3:9: En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zou?

LEESPREEK