Bekeert u en wordt gedoopt (Handelingen 2)

Bekeert u en wordt gedoopt
Preek Handelingen 2:37-38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en u zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Thema preek Handelingen 2:38: Bekeert u en wordt gedoopt
Het geneesmiddel voor verwonde harten
1. Evangeliebevel
2. Evangeliebelofte

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Bekeert u en wordt gedoopt Handelingen 2:37-47:
En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders ?
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.
En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht !
Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.
En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.
En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.
En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen;
En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had.
En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten;
En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.

Links bij preek Handelingen 2: Bekeert u en wordt gedoopt
Handelingen 2:37: Geprikt in hart
Handelingen 2:39: Belofte voor u en uw kinderen
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Handelingen 2
YouTube-kanaal:
Dooppreken
– Overige preken