Bekeert u en wordt gedoopt – Handelingen 2 [PDF]

Bekeert u en wordt gedoopt
Preek Handelingen 2:37-38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en u zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

LEESPREEK