Preek Doopformulier (12): Doopvragen aan ouders

Doopvragen aan ouders
Uitgangspunt Efeze 6:4: En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.

Thema preek Doopformulier (12): Drie doopvragen
Een plechtige belofte om je kind op te voeden in de leer des Heeren
1. Welk kind?
2. Welke leer?
3. Welke opvoeding?

AUDIO

Gedeelte doopformulier:
Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de Doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad Zijn verbond te verzegelen; daarom moeten wij hem tot dat einde, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden:
Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelve onderworpen, of gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten Zijner gemeente behoren gedoopt te wezen?
Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament, en in de artikelen des Christelijken geloofs begrepen is, en in de Christelijke Kerk alhier geleerd wordt, niet bekent de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen?
Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, *dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder (of: getuige) zijt, in de voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen?

Uit de Schriftlezing Efeze 6
Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht.
Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),
Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde.
En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.

Links bij preek Preek Doopformulier (12): Drie doopvragen:
Preek Doopformulier (11): Grondeloze barmhartigheid
Preek Doopformulier (13): Dankgebed
Lees meer:
– Ds. C. Harinck over Doopformulier

TERUG DOOPFORMULIER