Preek Doopformulier (11): Grondeloze barmhartigheid

Bij Uw grondeloze barmhartigheid
Uitgangspunt Titus 3:5: Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes.

Thema preek Doopformulier (11): Bij Uw grondeloze barmhartigheid

Bidden om de nieuwe geboorte van onze pasgeborenen

AUDIO

Gedeelte doopformulier:
Wij bidden U, bij Uw grondeloze barmhartigheid, dat U dit kind in genade wilt aanzien, en door Uw Heilige Geest Uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met Hem in Zijn dood begraven worden, met Hem mogen opstaan in een nieuw leven; opdat ze hun kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde; opdat zij dit leven (hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood) om Uwentwil getroost verlaten, en ten laatsten dage voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door Hem, onze Heere Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U en de Heilige Geest, een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Schriftlezing Titus 3
Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn;
Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen.
Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.
Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,
Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;
Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;
Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.
Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.
Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen, en twistingen, en strijdingen over de wet; want zij zijn onnut en ijdel.
Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning;
Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.
Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychikus, zo benaarstig u tot mij te komen te Nikopolis; want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren.
Geleid Zenas, den wetgeleerde, en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreke.
En dat ook de onzen leren, goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn.
Die met mij zijn, groeten u allen. Groet ze, die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen.

Links preek Doopformulier (11): Bidden voor je kinderen
Preek Doopformulier (10): Farao verdronken Rode Zee
Preek Doopformulier (12): Drie doopvragen
Lees meer:
– Ds. C. Harinck over Doopformulier

TERUG DOOPFORMULIER