Hanna, kinderloos – 1 Samuël 1

Kinderloosheid Hanna, en Peninna
Preek 1 Samuël 1:2: Elkana had twee vrouwen; de naam van de ene was Hanna, en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen.

LEESPREEK