Hofni en Pinehas, priesters (1 Samuël 2)

Hofni en Pinehas, priesters, veroorzaken crisis in kerk
Preek 1 Samuël 2:12-26: Alzo was de zonde dezer jongelingen (Hofni en Pinehas) zeer groot voor het aangezicht des HEEREN; want de lieden verachtten het spijsoffer des HEEREN. Doch Samuel diende voor het aangezicht des HEEREN, zijnde een jongeling, omgord met den linnen lijfrok.

Thema preek 1 Samuël 2: Hofni en Pinehas, crisis in kerk

Crisis in de kerk
1. Grote goddeloosheid
2. Zachte fluistering
3. Dreigend oordeel

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Hofni en Pinehas, priesters: 1 Samuël 2:12-26:
Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials; zij kenden den HEERE niet.
Want de wijze dier priesters met het volk was, dat, wanneer iemand een offerande offerde, des priesters jongen kwam, terwijl het vlees kookte, met een drietandigen krauwel in zijn hand;
En sloeg in de teile, of in den ketel, of in de pan, of in den pot; al wat de krauwel optrok, dat nam de priester voor zich. Alzo deden zij aan al de Israelieten, die te Silo kwamen.
Ook eer zij het vet aanstaken, kwam des priesters jongen, en zeide tot den man, die offerde: Geef dat vlees om te braden voor den priester (Hofni en Pinehas); want hij zal geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw.
Wanneer nu die man tot hem zeide: Zij zullen dat vet als heden ganselijk aansteken, zo neem dan voor u, gelijk als het uw ziel lusten zal; zo zeide hij tot hem: Nu zult gij het immers geven, en zo niet, ik zal het met geweld nemen.
Alzo was de zonde dezer jongelingen (Hofni en Pinehas) zeer groot voor het aangezicht des HEEREN; want de lieden verachtten het spijsoffer des HEEREN. (…)

Doch Eli was zeer oud, en hoorde al, wat zijn zonen (Hofni en Pinehas) aan gans Israël deden, en dat zij sliepen bij de vrouwen, die met hopen samenkwamen aan de deur van de tent der samenkomst.
En hij zeide tot hen: Waarom doet gij al zulke dingen, dat ik deze uw boze stukken hore van dit ganse volk ?
Niet, mijn zonen (Hofni en Pinehas); want dit is geen goed gerucht, dat ik hoor; gij maakt, dat het volk des HEEREN overtreedt.
Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen; maar wanneer een mens tegen den HEERE zondigt, wie zal voor hem bidden? Doch zij (Hofni en Pinehas) hoorden de stem huns vaders niet, want de HEERE wilde hen doden.
En de jongeling Samuel nam toe, en werd groot en aangenaam beide bij den HEERE en ook bij de mensen.

inks bij preek over 1 Samuël 2:12-26: Hofni en Pinehas
Preek: Lied van Hanna (1 Samuël 2)
Preek: Getrouwe priester, bestendig huis (1 Samuël 2)
Lees meer:
– Kanttekeningen 1 Samuel 2