Ik hoop op Uw heil (Psalm 119) – avondmaal

Ik hoop op Uw heil
Preek Psalm 119:166: O HEERE ! ik hoop op Uw heil, en doe Uw geboden.

Thema preek Psalm 119:166: Ik hoop op Uw heil

Het juiste komen tot het Heilig Avondmaal
1. Hopend op heil Christus
2. Ziende op trouw God
3. Gehoorzaam aan Gods wet

Schriftgedeelte Psalm 119:161-168
De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak; maar mijn hart heeft gevreesd voor Uw woord.
Ik ben vrolijk over Uw toezegging, als een, die een groten buit vindt.
Ik haat de valsheid, en heb er een gruwel van; maar Uw wet heb ik lief.
Ik loof U zevenmaal des daags, over de rechten Uwer gerechtigheid.
Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot.
O HEERE ! ik hoop op Uw heil, en doe Uw geboden.
Mijn ziel onderhoudt Uw getuigenissen, en ik heb ze zeer lief.
Ik onderhoud Uw bevelen en Uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor U.

Links bij preek over Psalm 119:166:
Preek Psalm 130: Hopen op verlossing
Preek Psalm 138: De HEERE zal voleinden
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 119

TERUG PSALMEN

Matthew Henry over Psalm 119:166:
Hier is de gehele plicht van de mens, want er wordt ons geleerd:
1. Ons oog gericht te houden op Gods gunst als op ons doel: “O Heere, ik hoop op Uw heil, niet alleen tijdelijk, maar eeuwig heil. Daarop hoop ik als mijn geluk, mijn zaligheid, daar heb ik mijn schat in weggelegd. Ik hoop erop als het Uwe, als een heil, door U bereid, door U beloofd, en dat
bestaat in bij U te zijn. De hoop hierop heeft mij opgeheven boven de wereld, en mij ondersteund en staande gehouden onder al de lasten ervan.”
2. Ons oog gericht te houden op God Woord als onze regel: ik doe Uw geboden. Ik leg er mij met mijn geweten op toe, om mij in alles te gedragen naar Uw wil.
Merk hier op, hoe God deze twee samengevoegd heeft, en laat niemand ze willen scheiden. Wij kunnen niet op goede gronden hopen op Gods heil, tenzij wij er ons toe zetten om Zijn geboden te doen, Openbaring 22:14. Maar zij, die er in oprechtheid naar streven om Zijn geboden te doen,
behoren goede hoop te koesteren op het heil, en die hoop zal het hart binden en ook verruimen om de geboden te doen. Hoe levendiger de hoop is, hoe opgewekter de gehoorzaamheid zal zijn.