Ik geloof, Heere · Markus 9

Preek: Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp
Markus 9:23-24: En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene die gelooft. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp.

Audio

YouTube player

Thema preek: Ik geloof, HeereEen hartelijke geloofsbelijdenis

1. Een levende band
2. Een lege hand

Bijbelgedeelte over Ik geloof, Heere – Markus 9:14-29:
14 En als Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote schare rondom hen, en enige Schriftgeleerden met hen twistende.
15 En terstond de gehele schare Hem ziende, werd verbaasd, en toelopende groetten zij Hem.
16 En Hij vraagde den Schriftgeleerden: Wat twist gij met dezen?
17 En een uit de schare antwoordende zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft.
18 En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem, en hij schuimt en knerst met zijn tanden en verdort; en ik heb Uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen, en zij hebben niet gekund.
19 En Hij antwoordde hem en zeide: O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij ulieden zijn? Hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem tot Mij.
20 En zij brachten denzelven tot Hem; en als hij Hem zag, scheurde hem terstond de geest; en hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende.
21 En Hij vraagde zijn vader: Hoe langen tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide: Van zijn kindsheid af.
22 En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven; maar zo Gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons.
23 En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene die gelooft.
24 En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide (‘zijn geloofsbelijdenis’): Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp.

Links bij preek over Ik geloof, Heere
– Bezetene Gadara genezen (Markus 5)
– Laat de kinderen tot Mij komen (Markus 10)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Markus 6

TERUG MARKUS