Van kind tot kind voortgeplant (Psalm 72)

Van kind tot kind voortgeplant, zolang als de zon er is
Preek Psalm 72:17: Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenen zullen Hem welgelukzalig roemen.

Thema preek Psalm 72: Van kind tot kind voortgeplant

De toekomst van het koninkrijk van de verhoogde Christus
1. Het geheel van deze psalm
2. De betekenis van vers 17

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Psalm 72:
Voor Salomo. O God ! geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings. Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht.
De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten; hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen.

Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.
En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken.

En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal gedurig voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen.
Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde.
Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.
Geloofd zij de HEERE God, de God Israels, Die alleen wonderen doet.
En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen.
De gebeden van David, den zoon van Isai, hebben een einde.

Links bij preek Psalm 72: In kinderen voortgeplant
– Preek Psalm 77: Ik zal de daden des HEEREN gedenken
– Preek Psalm 84: De mus een huis, de zwaluw een nest
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 72
YouTube-kanaal:
Dooppreken
– Overige preken