/ / Zout der aarde (Mattheüs 5)

Zout der aarde (Mattheüs 5)

Preek over Zout der aarde
Mattheüs 5:13: Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden.

Thema preek: Zout der aarde

1. Wie zijn het zijn?
2. Wat betekent dat, zo te zijn?

PDF LEESPREEK

Bijbelgedeelte preek Zout der aarde: Mattheus 5 : 1-16
Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.
Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden.
Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.
Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn;
Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Links bij preek Zout der aarde – Mattheus 5
Gelijkenis twee zonen (Mattheüs 21)
Farizeeër en tollenaar (Lukas 18) – biddag
Gelijkenis van de Zaaier (Mattheüs 13)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 13
– Matthew Henry

TERUG MATTHEUS

Matthew Henry over Zout der aarde:
Gij zijt het zout der aarde. Dit zal hen bemoedigen en ondersteunen onder hun lijden, dat,
hoewel zij met verachting zullen worden behandeld, zij toch in werkelijkheid een zegen zullen wezen voor de wereld, en dat wel zo veel te meer vanwege hun lijden. De profeten, die voor hen geweest zijn, waren het zout van het land Kanaän, maar de apostelen waren het zout van de gehele aarde, want zij moeten heengaan in de gehele wereld om het Evangelie te prediken. Het was ene ontmoediging voor hen, dat zij zo weinigen en zo zwak waren. Wat konden zij doen in zo groot ene provincie als de gehele aarde? Niets, indien zij moesten werken door kracht van wapenen, en door het zwaard, maar stil moetende arbeiden gelijk zout, zal ene handvol van dat zout zijn geur en smaak ver en wijd verspreiden, dus heel ver gaan, en onmerkbaar, en onweerstaanbaar werken als de zuurdesem, Hoofdstuk 13:33.
De leer van het Evangelie is als zout, zij is doordringend, levend en krachtig, Hebreeën 4:12, Zij is reinigen, smakelijk, en bederfwerend. Wij lezen van den reuk der kennis van Christus, 2 Corinthiërs 2:14, want zonder haar is alle andere geleerdheid smakeloos.
Een eeuwig verbond wordt een zoutverbond genoemd, Numeri 18:19, en het Evangelie is een
eeuwig Evangelie. Bij alle offers werd zout vereist, Leviticus 2:13, in Ezechiël’s geheimenisvolle
tempel, Ezechiël43:24.
Nu zijn Christus’ discipelen, de leer van het Evangelie geleerd hebbende, en gebruikt zijnde om het aan anderen te leren, als zout. Christenen, en inzonderheid Evangeliedienaren,
zijn het zout der aarde.