Kom en zie, Mens die mij gezegd heeft (Johannes 4)

Kom en zie!
Preek Johannes 4:28-29: Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad, en kwamen tot Hem.

Thema preek Johannes 4: Kom en zie

De gevolgen (de vrucht) van openbaring van Christus in het leven van de Samaritaanse vrouw
1. wat ze doet (28)
2. wat ze zegt (29)
3. wat dat bewerkstelligt (vers 42)
4. toepassing

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over ‘Komt en ziet!’ – Johannes 4:27-42:
En daarop kwamen Zijn discipelen en verwonderden zich, dat Hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand: Wat vraagt Gij, of: Wat spreekt Gij met haar ?
Zo verliet de vrouw dan haar watervat, en ging heen in de stad en zeide tot de lieden:
Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus ?
Zij dan gingen uit de stad, en kwamen tot Hem.
En ondertussen baden Hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet.
Maar Hij zeide tot hen: Ik heb een spijs om te eten, die gij niet weet.
Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander: Heeft Hem iemand te eten gebracht ?

Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.
Zegt gijlieden niet: Het zijn nog vier maanden, en dan komt de oogst ? Ziet, Ik zeg u: Heft uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn alrede wit om te oogsten. En die maait, ontvangt loon, en vergadert vrucht ten eeuwigen leven; opdat zich te zamen verblijde, beide, die zaait en die maait.
Want hierin is die spreuk waarachtig: Een ander is het, die zaait, en een ander, die maait.
Ik heb u uitgezonden, om te maaien, hetgeen gij niet bearbeid hebt; anderen hebben het bearbeid, en gij zijt tot hun arbeid ingegaan.
En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in Hem, om het woord der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles, wat ik gedaan heb.
Als dan de Samaritanen tot Hem gekomen waren, baden zij Hem, dat Hij bij hen bleef; en Hij bleef aldaar twee dagen.
En er geloofden er veel meer om Zijns woords wil;
En zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om uws zeggens wil; want wij zelven hebben Hem gehoord, en weten, dat Deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker der wereld.

Links bij preek Johannes 4: De Samaritaanse vrouw (2)
Preek Johannes 4: Zoon van koninklijke hoveling
Preek Johannes 5: Verlamde badwater Bethesda
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Johannes 4